top_bannerpsd_003

Algemene Voorwaarden

C For Classy

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid
 
1.1 Op alle schriftelijke of elektronische bestellingen van artikelen bij C for Classy zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Met het doen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene leveringsvoorwaarden.
 
1.2 C for Classy is gerechtigd vanwege specifieke omstandigheden een bestelling te weigeren. Hiervan wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van een bestelling een bericht aan de klant gestuurd.
 
1.3 C for Classy behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 
2. Prijzen
 
2.1 De prijzen vermeld op de internetpagina, etc zijn in euro’s inclusief BTW, en inclusief verzendkosten.
 
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en C for Classy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 
3. Betaling
 
3.1 De klant kan via bankoverschrijving of paypal betalen.
 
3.2 De bestelling wordt vervolgens uitgevoerd zodra de betaling door C for Classy is ontvangen. Met andere woorden, slechts bij vooruitbetaling worden artikelen door C for Classy geleverd.
 
4. Eigendom
 
De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door C for Clasygeleverde artikel berusten, te respecteren.
 
5. Diversen
 
Wanneer C for Classy gedurende enige tijd de bepalingen uit de algemene verkoopvoorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.
 
6. Overmacht
 
6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft  C for Classy ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat C for Classy gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan C for Classy kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.